Chính sách bảo mật


DALAT HOA không bán hoặc chia sẻ trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng đến đơn vị thứ 3 nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được chỉ sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi khách hàng liên hệ đăng ký mua hàng, thông tin cá nhân mà DALAT HOA thu thập bao gồm:

  •              Họ và Tên
  •              Ngày tháng năm sinh
  •              Địa chỉ
  •              Điện thoại  
  •              Email